Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο Αξιός ΙΙ Ν. Κιλκίς

Γεωλογική και Γεωτεχνική Μελέτη

Θέση: Η θέση του έργου βρίσκεται στην περιοχή της εξόδου του ποταμού Αξιού από την ορεινή λεκάνη του προς την πεδινή περιοχή, ΒΒΑ/κά της Αξιούπολης ή ΒΒΔ/κά του Πολύκαστρου και σε απόσταση 1,6 km ανάντη της γέφυρας της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκη – Ειδομένη.

Κύριος του Έργου: Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

Ανάδοχος μελέτης: ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕ

Σύντομη περιγραφή γεωλογικών – γεωτεχνικών εργασιών:
Η περιοχή του έργου καλύπτεται πλήρως από τις σύγχρονες / παλαιότερες αποθέσεις του π. Αξιού, το πάχος των οποίων κυμαίνεται από 20,00 m έως 30,00 m. Τα μειοκαινικά αδροκλαστικά και λεπτοκλαστικά ιζήματα, τα οποία δομούν το κατάντη τμήμα της λεκάνης του Αξιού και αποκαλύπτονται στα χαμηλότερα τμήματα των αντερεισμάτων, είναι πιθανό να βρίσκονται κάτω από τις ποτάμιες αποθέσεις και επάνω από τα μαγματικά πετρώματα του βαθύτερου γεωλογικού υποβάθρου.
Τα οφιολιθικά πετρώματα (ανδεσίτες, σπηλίτες, διορίτες), τα οποία δομούν το γεωλογικό υπόβαθρο της περιοχής, συναντήθηκαν σε τρεις ερευνητικές γεωτρήσεις. Τα θέματα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο τεχνικογεωλογικό - γεωτεχνικό και υδρολιθολογικό ενδιαφέρον για την κατασκευή του έργου, εστιάζονται:
α) στις συνθήκες θεμελίωσης του φράγματος και των συναφών έργων, β) στις συνθήκες στεγανότητας κάτω από την επιφάνεια θεμελίωσης του έργου, γ) στις συνθήκες ευστάθειας των προσωρινών και των μόνιμων ορυγμάτων που θα διαμορφωθούν στην περιοχή και δ) στον έλεγχο ρευστοποίησης των υλικών.
Για τον σκοπό αυτό έγιναν όλες οι προβλεπόμενες γεωλογικές εργασίες και διατρήθηκαν έξι (6) ερευνητικές γεωτρήσεις, συνολικού μήκους 150,00 m και η εκσκαφή έξι (6) ερευνητικών φρεάτων / τάφρων, μήκους 6,00 m και βάθους 3,50 m. Από την συναξιολόγηση του συνόλου των διαθέσιμων στοιχείων συντάχθηκε ένα αντιπροσωπευτικό γεωλογικό / γεωτεχνικό μοντέλο της περιοχής του έργου, επιλέχθηκαν οι χαρακτηριστικές γεωτεχνικές παράμετροι ανά γεωτεχνική ζώνη και επισημάνθηκαν τα θέματα εκείνα που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στον τελικό σχεδιασμό αναφορικά με τη θεμελίωση του φράγματος και των συναφών έργων, τις συνθήκες στεγανότητας κάτω από την επιφάνεια θεμελίωσης του έργου και τις συνθήκες ευστάθειας των προσωρινών και των μόνιμων ορυγμάτων.

Ημερομηνία: 2006

Εμφανίσεις: 1914
 • Photo1.jpg
 • Photo2.jpg
 • Photo3.jpg
 • Photo4.jpg
 • Photo5.jpg
 • Photo6.jpg
 • Photo7.jpg
 • Photo8.jpg
 • Photo9.jpg
 • Photo10.jpg
 • Photo11.jpg
 • Photo12.jpg
 • Photo13.jpg
 • Photo14.jpg
 • Photo15.jpg

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Πάρνηθος 72, Βριλήσια, 15235
Τηλ. 210-8101033, κιν. 6945231597
fax. 210-8101039
email: geoathen@otenet.gr