Μελέτη Αρδευτικού Φράγματος και Αρδευτικού Δικτύου Διποταμίας Ν. Καστοριάς

Γονική Κατηγορία: Υδραυλικά έργα Κατηγορία: Μελέτες για δημόσιους – ιδιωτικούς φορείς

Οριστική Μελέτη

Θέση: Νομ. Καστοριάς, Η θέση του έργου βρίσκεται επί του ρέματος Ξηροπόταμος και σε απόσταση περίπου 1km ΝΔ του οικισμού Διποταμιάς.

Κύριος του Έργου:    Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
    Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών
    Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών
Ανάδοχος μελέτης:   ΕΝΜ Συμβουλοι Μηχανικοι ΑΕ
    Ιωάννης Κουίνης
    Λίζα Μπενσασσών
    Έφη Καραθανάση & Συν. ΕΕ. «Χωροδυναμική-Περιβαλλον-Αναπτυξη ΕΕ»
    Γεώργιος Καφέτσης / Ειδικός Συνεργάτης: ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕ
    Ιωάννης Μεταξάς


Σύντομη τεχνική περιγραφή έργου:

Φράγμα, ωφέλιμου όγκου …….. μ3, επί του ρέματος Ξηροπόταμος, χωμάτινο με αργιλικό πυρήνα και σώματα στήριξης από βραχώδη υλικά, ύψους ……..μ από την επιφάνεια θεμελίωσης.
Σκοπός της κατασκευής του φράγματος είναι η δημιουργία ταμιευτήρα για τη βέλτιστη χρήση του υδάτινου δυναμικού του ρέματος, ήτοι, την αποθήκευση του νερού του Ξηροπόταμου και τη διάθεσή του για την ικανοποίηση των αρδευτικών αναγκών της περιοχής έκτασης ……..μ².

Σύντομη περιγραφή γεωλογικών εργασιών:
α) Η διερεύνηση των υδρολιθολογικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή της λεκάνης απορροής,
β) Η διερεύνηση των γεωλογικών, τεκτονικών και υδρογεωλογικών συνθηκών που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή του ταμιευτήρα, με ιδιαίτερη έμφαση στην επισήμανση των θεμάτων που συνδέονται με τις συνθήκες ευστάθειας και στεγανότητας των αντερεισμάτων του,
γ) Η διερεύνηση των γεωλογικών, τεκτονικών και υδρογεωλογικών συνθηκών που επικρατούν στην στενή περιοχή του φράγματος και των συναφών έργων, με ιδιαίτερη έμφαση στην επισήμανση των θεμάτων που συνδέονται με τις τεχνικογεωλογικές και υδρολιθολογικές συνθήκες της θέσης αυτής,
δ) Η ανάδειξη των γεωλογικών προβλημάτων που πιθανά εντοπίζονται στην περιοχή του φράγματος και της λεκάνης κατάκλυσης και
ε) Ο εντοπισμός των δανειοθαλάμων υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του φράγματος και των συναφών έργων.

Ημερομηνία: 2015

ph 2ph 3

ph 5ph 10ph 16

geotrypanochart texpoiotita02

chart texn tomes

chart dipotchart geotomi

mikro1mikro2mikro3mikro4

Εμφανίσεις: 1783